امیر سفارش به عفو قاتل خود کرد
49 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) اردیبهشت 1379 - شماره 9 )(2 صفحه - از 14 تا 15)
تعداد شرکت کننده : 0