تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
حقوق خصوصی 
دانشگاه ازاد تهران 
 
اجتهاد